Només es retornarà íntegrament l’import de la inscripció / reserva de plaça, en cas d’anul·lació del programa, o bé quan s’hagi produït un error a l’admissió, imputable al Centre.

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es concediran si es sol·liciten dins dels 30 dies següents a la formalització de la mateixa, i sempre que la persona interessada al·legui motius o causes personals justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. En aquest cas, es descomptarà de l’import total de la matricula un 35% en concepte de despeses d’administració i serveis.