Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l’accés als ensenyaments de màster.

Requisits d’admissió

Els requisits d’admissió són els següents:

 • Podran accedir al màster els Diplomats i Graduats en Fisioteràpia

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord als següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic 55 punts
 • Currículum vitae 45 punts

Criteris de puntuació:
Tots els criteris avaluables han d’estar relacionats amb la fisioteràpia esportiva i / o la traumatologia i s’han d’acreditar amb certificats.

Currículum vitae (màx 45P)

 • Experiència laboral:
  • Més de 10 anys: 15 punts
  • Més de 5 anys: 10 punts
 • Publicacions en els darrers 5 anys:
  • En revistes nacionals: 2 punts
  • En revistes internacionals: 4 punts
 • Ponències en congressos en els darrers 5 anys:
  • En congressos nacionals: 2 punts
  • En congressos internacionals: 4 punts
 • Assistència a congressos en els darrers 5 anys:
  • En congressos nacionals: 0,5 punts
  • En congressos internacionals: 1 punt

Complements de formació

No es precisen complements de formació