La coordinació màster decidirà l’admissió o denegació del candidat, en cas de rebre l’admissió, el Centre es posarà en contacte via correu electrònic amb el/la pre-admès/a per tal de formalitzar la reserva de plaça.

La reserva de plaça s’haurà de fer efectiva en el termini indicat, mitjançant pagament online*. Si en aquest període no s’ha fet efectiva la reserva, el Centre tindrà dret a cobrir aquesta plaça amb una altra candidatura.

Reserva de plaça:   1.000€
* S’enviarà un enllaç per correu electrònic per tal de poder fer el pagament de la reserva.
** Si tens qualsevol incidència amb el pagament online pots contactar amb: eu.drobert@uab.cat

Formes de pagament curs 2018/2019

Pagament únic:

S’aplicarà un 3% de descompte al total de la matrícula.
Preu crèdit 82€ x 60 ECTS = 4.920€.
Preu curs: 4.772,40€ (a descomptar l’import abonat per a la reserva de plaça).

Pagament fraccionat:

Pagament fraccionat en dos terminis: 60% (setembre 2018) i 40% (desembre 2018)
Preu crèdit 82€ x 60 ECTS = 4.920€

 • 1r pagament: 2.952€ (setembre 2018) a descomptar l’import abonat per a la reserva de plaça
 • 2n pagament: 1.968€ (desembre 2018)

Deduccions en el preu de matrícula:

 • Becaris Ministeri d´Educació, Cultura i Esports (MECD). Descompte del 100% del preu públic (*) dels crèdits matriculats.
 • Família Nombrosa (no inclou família monoparental). Descompte del 50% del preu públic (*) dels crèdits matriculats.
 • Minusvalidesa. Descompte del 100% del preu públic (*) dels crèdits a partir del 33% de minusvalidesa.

*Les deduccions únicament s’apliquen a la part pública del preu del màster (Decret de preus públics de la Generalitat).

Devolucions imports inscripció / reserva de plaça i Matricula

Només es retornarà íntegrament l’import de la inscripció / reserva de plaça, en el cas d’anul·lació del programa del Màster, o bé quan s’hagi produït un error a l’admissió, imputable al Centre.

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es concediran si es sol·liciten dins dels 30 dies següents a la formalització de la mateixa, i sempre que la persona interessada al·legui motius o causes personals justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. En aquest cas, es descomptarà de l’import total de la matricula un 35% en concepte de despeses d’administració i serveis.

Documents a aportar per a la matrícula

Estudiants amb titulació espanyola:

 • Formulari de matriculació (serà facilitat pel centre).
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic per les dues cares o comprovant de pagament de les taxes d’expedició del títol.
 • Fotocòpia del DNI.
 • 2 fotografies de mida carnet (originals, no fotocòpies).
 • Original i fotocòpia del carnet de Família Nombrosa / justificació de la minusvalidesa, etc. (si s’escau).
 • Resguard de la sol·licitud de beca.

Estudiants amb titulació estrangera:

 • Formulari de matriculació (serà facilitat pel centre).
 • Fotocòpia autenticada del títol que t’ha donat accés al màster o del certificat acadèmic oficial que acrediti l’expedició.
 • Fotocòpia del passaport o cèdul·la d’identitat
 • 2 fotografies de mida carnet (originals, no fotocòpies).

* Sense la documentació degudament legalitzada no es tramitarà cap títol.