Preinscripció/ reserva de plaça

Un cop la Coordinació del Màster hagi admès el candidat/estudiant, el Centre es posarà en contacte per correu electrònic amb l´interessat per tal de formalitzar l’abonament de l’import d´inscripció / reserva de plaça que s’haurà de fer efectiu en el termini màxim de 10 dies, mitjançant pagament online. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament de les taxes d’inscripció / reserva de plaça, el Centre tindrà dret a cobrir aquesta plaça amb una altra candidatura.

Import inscripció / reserva de plaça:   1.000€

Per a qualsevol informació addicional referent a la preinscripció i matrícula, contacteu amb: carmen.llenas@uab.cat

Formes de pagament curs 2018/2019

Pagament únic:

 • S’aplicarà un 3% de descompte al total de la matrícula.
 • Preu crèdit 130€ x 30 ECTS = 3.900€
 • Preu curs:  3.783€ (a descomptar l’import abonat per la reserva de plaça*)

Pagament fraccionat:

 • Preu crèdit 130€ x 30 ECTS = 3.900€
 • Pagament fraccionat en dos terminis: 60% (setembre 2018) i 40% (desembre 2018).
  • 1r pagament: 2.340€ (setembre 2018) A descomptar l’import abonat per la reserva de plaça
  • 2n pagament: 1.560€ (desembre 2018)

*Un cop realitzats tots els altres descomptes

Deduccions en el preu de matrícula:

 • Becaris Ministeri d´Educació, Cultura i Esports (MECD). Descompte del 100% del preu públic (*) dels crèdits matriculats.
 • Família Nombrosa (no inclou família monoparental). Descompte del 50% de preu públic (*) dels crèdits matriculats.
 • Minusvalidesa. Descompte del 100% del preu públic (*) dels crèdits a partir del 33% de minusvalidesa.

*Les deduccions únicament s’apliquen a la part pública del preu del màster (Decret de preus públics de la Generalitat).

Devolució imports inscripció / reserva de plaça i Matricula

Només es retornarà íntegrament l’import de la inscripció / reserva de plaça, en el cas d’anul·lació del programa del Màster, o bé quan s’hagi produït un error a l’admissió, imputable al Centre.

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es concediran si es sol·liciten dins dels 30 dies següents a la formalització de la mateixa, i sempre que la persona interessada al·legui motius o causes personals justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. En aquest cas, es descomptarà de l’import total de la matricula un 35% en concepte de despeses d’administració i serveis.

Documents a aportar per a la matrícula

Estudiants amb titulació espanyola:

 • Formulari de matriculació (serà facilitat pel centre).
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic per les dues cares o comprovant de pagament de les taxes d’expedició del títol.
 • Fotocòpia del DNI.
 • 2 fotografies de mida carnet (originals, no fotocòpies).
 • Original i fotocòpia del carnet de Família Nombrosa / justificació de la minusvalidesa, etc. (si s’escau).
 • Resguard de la sol·licitud de beca.

Estudiants amb titulació estrangera:

 • Formulari de matriculació (serà facilitat pel centre).
 • Fotocòpia autenticada del títol que t’ha donat accés al màster o del certificat acadèmic oficial que acrediti l’expedició.
 • Fotocòpia del passaport o cèdul·la d’identitat
 • 2 fotografies de mida carnet (originals, no fotocòpies).

* Sense la documentació degudament legalitzada no es tramitarà cap títol.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *