Un cop realitzat el Màster, els participants poden incorporar-se  com a professionals als àmbits següents:

  • Àmbit assistencial: unitats de rehabiltació en centres hospitalaris, centres d’atenció primària o especialitzada i mútues mèdiques. Exercici lliure de la professió en consultes privades, centres i clubs esportius.
  • Àmbit docent: professors d’universitat en l’àmbit de la fisioteràpia, educació en mitjans de comunicació, entitats de salut pública amb tasques de promoció i prevenció de la salut, associacions de professionals.
  • Àmbit invetigador: incorporació a equips interdisciplinars o propis per a projectes de recerca en l’àmbit universitari o assistencial.

Sortides professionals:

  • Fisioteràpia traumatològica
  • Fisioteràpia esportiva
  • Docència universitària
  • Recerca